งานของเรา

1.งานเวชระเบียน (ห้องเบอร์ 4)

[เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานบริการ]
 • สำเนาเวชระเบียนเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ประกันชีวิต และคดีความ
 • แก้ไขข้อมูลในเวชระเบียน 
 • แก้ไขสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ระบบขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์
 • ให้รหัสโรค สำหรับการ Refer
 • งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 • งานพัสดุและบำรุงรักษา
 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Audit เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • Authen OPD +IPD
2.หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
[เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานบริการ]
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลจาก website
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ/พิมพ์ใบสั่งยา
 • ระบบนัดและโครงการต่างๆ
 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอกตามหลัก  ICD-10
 • บันทึกรหัสโรคผู้ป่วยนอก
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD                               
3.หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน
[เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานบริการ]
 • การบันทึกการรับคืนเวชระเบียนหลังการจำหน่าย
 • การค้นเวชระเบียนเพื่อการยืมของหน่วยต่างๆ
 • การเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การยืม-คืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน
4.หน่วยเวชระเบียนฉุกเฉิน
[เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค]
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ/พิมพ์ใบสั่งยา
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD
5.หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายในโรงพยาบาล
[เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานบริการ]
1.ทันตกรรม-Eye-ENT 
2.กระดูก 
3.นรีเวช 
4.อายุรกรรม12
5.อายุรกรรม 20
6.จิตเวช 
7.X-RAY 
8.ศัลยกรรม 
9.ศูนย์รังสีรักษา
10.ARI Clinic 
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ/พิมพ์ใบสั่งยา
 • ลงทะเบียนรับผู้ป่วยใน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD
6.หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายนอกโรงพยาบาล 
(บ้านไร่ โรงเจประปา อ่างทอง พิกุลทอง)
[เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานบริการ]
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ/พิมพ์ใบสั่งยา
 • ค้นแฟ้มเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD
7.หน่วยเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์
[เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค]
8.ศูนย์จองห้องพิเศษ
[เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค]
งานเวชระเบียน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศูนย์จองห้องพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่บริหารจัดการห้องพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นธรรมมากที่สุด เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น.
 • รับจองห้องพิเศษ
 • จัดคิวห้องพิเศษ
9.หน่วยทะเบียน Refer  ( 1มค. 2554-31ธค. 2559 )
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล จาก Website
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • อนุมัติสิทธิ  91 92 93 และ ท74
 • ลงทะเบียนรับ Refer ในโปรแกรม HOSxP
 • ลงทะเบียรับ Refer ในโปรแกรม Thairefer
 • ส่งกลับ ใบ Refer
10.ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย Discharge Center (1สค.2554-15มีค.2556)
 • บันทึกการจำหน่าย
 • ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ ในโปรแกรม HOSxP
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล จาก Website
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • ให้รหัสโรคและหัตถการ ตาม ICD-10 และ ICD 9-CM
 • บันทึกรหัสโรคและหัตถการในโปรแกรม HOSxP
 • ตรวจสอบค่า DRG
 • ส่งทีมตรวจสอบเวชระเบียน(Medical Record Audit) Audit ก่อนส่งเรียกเก็บฯ เฉพาะสิทธิ 20 22 91 92 93 และ ท74 
 • พิมพ์ใบสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาเอกสาร ชุดเรียกเก็บ ส่งศูนย์เรียกเก็บและฝ่ายประกันสุขภาพ
 • Chart ส่งหน่วยเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ Scan ก่อนจัดเ