09 กันยายน 2564

การขอสำเนาเวชระเบียน รพ.ราชบุรีวิธีการขอสำเนาเวชระเบียน
1.ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ....ที่ งานเวชระเบียน ห้องเบอร์4
2.ยืนคำร้องทางไปรษณีย์......ใช้ระบบหนังสือราชการ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ
    -รักษาต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที
    -ประกันชีวิต คดีความและอื่นๆ ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 15 วัน

ค่าธรรมเนียม
1.รับด้วยตนเอง 
    -ค่ามัดจำ 100 บาท
    -ค่าโทรศัพท์ 10 บาท
    -ค่าสำเนาเวชระเบียน แผ่นละ 1 บาท คิดตามจริงในวันที่มารับเอกสาร
2.จัดส่งทางไปรษณีย์
    -ผู้ป่วยนอก 100 บาท 
    -ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 250 บาท
    -ค่าโทรศัพท์ 10 บาท
3.ระบบหนังสือราชการ  300 บาท เช็คสั่งจ่าย โรงพยาบาลราชบุรี

วิธีการรับเอกสาร
1.กรณีรักษาต่อเนื่อง
    -รับเอกสารด้วยตนเอง 
    -จัดส่งทางไปรษณีย์ 
2.กรณีประกันสังคม,การขอย้ายหน่วยงาน
    -รับเอกสารด้วยตนเอง 
    -จัดส่งทางไปรษณีย์ 
3.กรณีประกันชีวิต,กฎหมาย,คดีความ
    -รับเอกสารด้วยตนเอง
    -จัดส่งทางไปรษณีย์


ผู้มีสิทธิขอและหลักฐานในการขอ 

ผู้มีสิทธิ์ขอ

 

หลักฐานในการขอ

ผู้ป่วย

 

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

คู่สมรส

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

ทะเบียนสมรส

บิดา/มารดา

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา

ทะเบียนบ้านผู้ป่วย

บุตรที่บรรลุนิติภาวะ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบุตร

ทะเบียนบ้านบุตร

พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ(พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ)

หนังสือมอบอำนาจ


หมายเหตุ

1.เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา

2.กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะ โดยให้ผู้ขอเป็นผู้รับรองสำเนา

งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 

โทร 032-719600 ต่อ1740 


  • ความเห็นเพิ่มเติม จาก นิติกร โรงพยาบาลราชบุรี  ส่งลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ
  • รายแรก 24พค.66

.