ติดต่อเรา

สนง.เวชระเบียน 

032-719600 ต่อ1172,1740

หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร)        
032-719600 ต่อ 1452 ,1177, 1727

หน่วยเวชระเบียนฉุกเฉิน(ER)                 
032-719600 ต่อ 1650

หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน                     
032-719600 ต่อ 1508

ศูนย์จองห้องพิเศษ 
032-719600 ต่อ 1708

หน่วยเวชระเบียนโรงเจฯ        032-338260

หน่วยเวชระเบียน one stop service   กระดูก        2103
                          
หน่วยเวชระเบียน one stop service   นรีเวช        1726
                          
หน่วยเวชระเบียน one stop service   ทันตกรรม    1358
                          
หน่วยเวชระเบียน one stop service   จิตเวช        1307
                          
หน่วยเวชระเบียน one stop service   อายุรกรรม    1527

.