28 กันยายน 2564

ความคุ้มครองประชาชนสิทธิบัตรทอง กรณีมีอาการสงสัยป่วย "โรคโควิด-19"

สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 มี.ค.63 สามารถเข้ารักษา รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย  หากอาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ แต่อยากทราบว่าติดเชื้อหรือไม่ ไม่ต้องไป รพ.เพื่อขอตรวจ จะเพิ่มความเสี่ยงรับเชื้อโดยไม่จำเป็น

สำหรับประชาชน สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง 30 บาทนั้น หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แจ้งประวัติ ไม่ปกปิดข้อมูลใด ๆ เพื่อตรวจเชื้อ หากพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งโรงพยาบาลตามสิทธิของท่านจะประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างมีมาตรฐานในโรงพยาบาล โดยผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ดังนี้

1.ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มมีอาการ คือ

ก.มีการเดินทางไปหรือมาจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่องของ COVID-19 หรือ

ข.เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของCOVID-19 หรือ

ค.มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยที่ยืนยัน COVID-19 ตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

ง.เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือสารคัดหลังจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 โดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

จ.มีประวัติไปในสถานที่ที่ประชาชนหนาแน่นที่พบผู้ป่วยยืนยันในช่วงเวลาเดียวกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศ

2.ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก.มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 หรือ

ข.เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือ

ค.เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 48-72 ชั่วโมง หรือ

ง.เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีลักษณะเข้าได้กับ COVID-19

3.การพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน

ก.กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้นๆ)

ข.กรณีไม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกันโดยมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา

อย่างไรก็ดี พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่หวาดกลัว แล้วต้องการไปขอรับการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาล โดยที่ไม่มีอาการและประวัติการสัมผัสโรคและไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดความแออัด และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อตัวจริงเข้าไม่ถึงบริการ

ในกรณีนี้ สปสช.ขอแนะนำประชาชนให้ทำตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่แนะนำให้ไปขอตรวจและขอใบรับรองแพทย์เนื่องจาก

1.การไปตรวจหาเชื้อในช่วงที่ไม่มีอาการ โอกาสพบเชื้อน้อยมาก หรือหากตรวจแล้วพบว่าเป็นลบก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่ป่วยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปขอตรวจ ในขณะที่ไม่มีอาการ

2.การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น จะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล และที่สำคัญอาจนำเชื้อต่าง ๆ ไปติดผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งมีร่างกายไม่แข็งแรงได้

3.เมื่อมีอาการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แจ้งประวัติ ไม่ปกปิดข้อมูลใด ๆ

โดยสรุปการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท คือ

1. หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน กรณีไปต่างจังหวัดให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. หากอาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ แต่สงสัยเองว่าจะป่วยเป็นโรคโควิด-19 แล้วต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เอง โดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยให้ ต้องจ่ายเงินเอง ทั้งนี้ขอย้ำว่า ในกรณีนี้ไม่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจเอง แม้จะจ่ายเงินเอง แต่การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น จะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล และเพิ่มภาระให้บุคลากรสาธารณสุขโดยไม่จำเป็น

         


แหล่งข้อมูล https://www.hfocus.org/content/2020/03/18778

.การขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต (ใบเคลม)

 


การขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต

ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ 

สำนักงานองค์กรแพทย์ อาคารศูนย์หัวใจและมะเร็งฯ ชั้น5

ในวันและเวลาราชการ

โทร 032-719600 ต่อ 1701

........................................

แบบคำร้อง

ผู้มีสิทธิขอและหลักฐานในการขอ

ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการเขียนใบรับรองแพทย์ประกันชีวิตลงทะเบียนผู้ป่วยนอกออนไลน์ รพ.ราชบุรี

ผู้มีสิทธิ์ขอและหลักฐานในการขอ

 

ผู้มีสิทธิ์ขอ

 

หลักฐานในการขอ

ผู้ป่วย

 

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

คู่สมรส

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

ทะเบียนสมรส

บิดา/มารดา

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา

ทะเบียนบ้านผู้ป่วย

บุตรที่บรรลุนิติภาวะ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบุตร

ทะเบียนบ้านบุตร

พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ(พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ)

หนังสือมอบอำนาจ


หมายเหตุ
1.เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา 
2.กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะ 1ใบ โดยผู้ขอเป็นผู้รับรองสำเนา

10 กันยายน 2564

ส่งยาถึงบ้าน


แจ้งความประสงค์ที่ลิ้งค์นี้นะคะ 

http://www.virtualhos.net/apps/home

สามารถใช้ Password เดียวกันกับ application Hygge (ฮุกกะ)

หากยังไม่เคยมี Password ให้คลิ๊กที่ วิธีการลงทะเบียน และเลือกเมนู ส่งยาถึงบ้าน
การขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต รพ.ราชบุรี

 

วิธีดำเนินการ


ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ สนง.องค์กรแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจฯ 


ในวัน เวลาราชการ  โทร 032-719600 ต่อ 1701    


(เริ่ม 1 ตุลาคม 2561)                 ..................................................................................................

แบบคำร้อง

..............................................................................................
ผู้มีสิทธิ์ขอและหลักฐานในการขอ

ผู้มีสิทธิ์ขอ

 

หลักฐานในการขอ

ผู้ป่วย

 

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

คู่สมรส

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

ทะเบียนสมรส

บิดา/มารดา

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา

ทะเบียนบ้านผู้ป่วย

บุตรที่บรรลุนิติภาวะ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบุตร

ทะเบียนบ้านบุตร

พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ(พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ)

หนังสือมอบอำนาจ


หมายเหตุ
1.เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา ระบุ เพื่อใช้ในกรณีขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต โรงพยาบาลราชบุรีเท่านั้น
2.กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะ 1ใบ โดยผู้ขอเป็นผู้รับรองสำเนา

09 กันยายน 2564

.
.

ค่าธรรมเนียมการเขียนใบรับรองแพทย์

เรื่องค่าธรรมเนียมการเขียนใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ถูกกำหนดไว้ครับในระเบียบของแพทยสภาเลย ว่าแพทย์เรียกเก็บได้ เพราะ ไม่ได้เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะทำให้ผู้ป่วยหาย แต่จะเขียนเพื่อทำให้สัญญาระหว่าง ผู้เอาประกันและบริษัทประกันสมบูรณ์ และเรียกค่าตอบแทนต่าง ๆ ( ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ) ก็มีเช่น หยุดกี่วัน ต้องรักษานานเท่าใด ทำงานไม่ได้กี่วัน ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้เอาประกันนั่นเอง ซึ่งถ้ามีการเคลมกันเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทประกัน ก็สามารถเอาเวชระเบียนและบันทึกทางการเงิน ของโรงพยาบาลไปตรวจสอบ แล้วจ่ายได้เลย

ปัญหาไม่ใช่แค่นั้น เนื่องจากบริษัทประกัน ต้องให้แพทย์ให้ความเห็นหยุมหยิม เยอะแยะมาก เพื่อที่จะจับผิดว่าการรักษาครั้งนั้น มีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ เช่น ไม่เจ็บจริงหรือเปล่า มีการตรวจหรือรักษาใดที่ไม่จำเป็นหรือเปล่า ซึ่งถ้าแพทย์เขียนมีพิรุธ แพทย์คนนั้น ต้องรับผิด แต่คนไข้ คนนั้น ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องรับผิด ถ้าไปบังคับหมอให้เขียนโกงบริษัทให้

ดังนั้น การเขียนนี้ ต้องมีค่าธรรมเนียมเหมือนการบริการ อย่างหนึ่ง โดยไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใด ๆ และไม่มีการกำหนดในระเบียบโรงพยาบาลหรือระเบียบทางรัฐบาลใดๆ ให้แพทย์ต้องเขียน และแพทย์ไม่เขียนก็ไม่มีความผิดใด ๆ ดังนั้นผู้ป่วยต้องมาขอให้แพทย์เขียน เหมือนมาขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญครับ ไม่ใช่บริการพื้นฐาน

 http://www.cmu2807.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33

.


.

อดีต จนท.เวชระเบียน

นางสุวนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

16 สิงหาคม 2531-30 กันยายน 2564


นางฉวีวรรณ เลิศตระกูลวงค์

1 มกราคม 2540-30 กันยายน 2564

นางเรียมฟ้า บุดดีหงษ์

1มิถุนายน 2544-30 กันยายน 2564


นางปัทมพร  อ้นทอง

1 พย.23-3ตค.63

นางจันทนา กุญชร
1มิย.44-30กย.63

นางจรัญญา อาบโกเศส
1กพ.23-30กย.63

ว่าที่รต.สุรีย์  เจริญพงษ์
3 พฤษภาคม 2553-22 กรกฎาคม 2562

นายคุณัชญ์ ศิริตัน  
1 มิถุนายน 2549-28 มิถุนายน 2562

นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสุวรรณ
1 กุมภาพันธ์ 2523-30 กันยายน 2561

นางสาวกรรณิกา  โรจนสุวรพงค์
1 กุมภาพันธ์ 2523-30 กันยายน 2561

นายลือชัย  สุวนิชกุล
1 มกราคม 2547-30 กันยายน 2561

นายอภิศักดิ์  รังสิมาภิรัตน์
1 ธันวาคม 2525-30 กันยายน 2561

น.ส.รินทรภรณ์  ทัศนา
16 มกราคม 2555-18 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรสุข  เพ่งไพฑูรย์

1 กุมภาพันธ์ 2523-30กันยายน2560

น.ส.จุฑาภรณ์  ภู่จำปา
ตุลาคม 2555 -17 สิงหาคม2560

น.ส.ฐานิตาภรณ์  พรมสุ่ม

16 มกราคม 2555-14 กรกฎาคม 2560 

น.ส.ฉัตรนภา  โง้วเจริญ 

16 มิถุนายน 2560-3 กรกฎาคม 2560

น.ส.จิราพร เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
เมษายน 2557-29 มิถุนายน 2560

น.ส.กฤษณา  สุขวาจา
พฤษภาคม 2553 - 9 พฤษภาคม 2560

น.ส.นิภาพร  น้อยพรม
15 สิงหาคม 2554 - 31 มกราคม  2560

น.ส.ประนอม   รวยอารี
ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2558

นางอารีย์  เล็บครุฑ
มกราคม 2546 - 30 กันยายน 2558

น.ส.นิพาดา  มงคลศิริ
11 กรกฎาคม 2554- 8 ธันวาคม 2557

น.ส.เจนจิรา วงศ์ประดิษฐ์ช่าง
29 กันยายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557

น.ส.สมฤทัย ยศศักดิ์ศรี
29 กันยายน 2557-17 พฤศจิกายน 2557

นายวรวัฒน์ วรรณฤทธิ์
เมษายน 2556-1 พฤศจิกายน 2557

นายนัทธพงศ์  เพิ่มวงศ์
24 กรกฎาคม 2556-30 กันยายน 2557

น.ส.ณัทกาญจน์  เสือเฒ่า
มกราคม 2543-1 กันยายน 2557

น.ส.ชยาภา  แจ่มเจ๊ก
กุมภาพันธ์ 2552-1 มิถุนายน 2557

น.ส.คณารัตน์  ผลลาภ
18 พฤศจิกายน 2545-1 มิถุนายน 2557

นางปัทมา  พุ่มพฤกษา
ตุลาคม 2548 -1 มิถุนายน 2557

น.ส.เจนจิรา  สังสุข
31 มีนาคม 2553-1 มิถุนายน 2557

น.ส.วารุณี  ศรีสารคาม
กันยายน 2549-1 มิถุนายน 2557

นส.พรมาศ   สาระเวก
พฤศจิกายน 2543-1 มิถุนายน 2557

น.ส.อรวรรณ  มีสมบูรณ์
เมษายน 2557-10 เมษายน 2557

น.ส.วีระพรรณ น่วมภักดี
11 กรกฎาคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

น.ส.ปาริชาติ  โชคอุตสาหะ          
11 กรกฎาคม 2554 - 1 ธันวาคม 2556

นายปพรรษดนัย  คชชา              
18 มีนาคม 2556 - 1 ธันวาคม 2556

นางสนธนา  บรรลือหาญ          
ลาออก 24 มิถุนายน 2556

น.ส.รัตนาภรณ์  ปาเจริญ
กุมภาพันธ์ 2552 - 20 มิถุนายน 2556

นายธนเศรษฐ์  ท้าวเวชสุวรรณ
24 ตุลาคม 2555 -  23 พฤษาคม 2556

น.ส.นันทิยา เกาฏีระ                      
15 สิงหาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2555

นางพิชญานี  ชัยมัติ                    
เมษายน 2521 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555

นายสมชาย เล็บครุฑ                  
มกราคม 2523 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555/ 30 กันยายน 2559

นายมี  กลึงชัง                            
23 พฤศจิกายน 2522 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555

นางลำดวน  ภักดีงาม                  
มกราคม 2523 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555

นส.ปรางค์ทอง  พวงทรัพย์        
11 กรกฎาคม 2554 - 1 สิงหาคม 2555

นส.ปวีณา  ไชยแสงสาโรจน์
11 กรกฎาคม 2554 - 17 กรกฎาคม 2555

นส.ศิริพร เพียรพยุงพงค์            
18 พฤศจิกายน 2545 - 1 มกราคม 2555

นส.เบญจวรรณ  พงษ์พา
ลาออก 18 เมษายน 2554