14 กันยายน 2564

ศูนย์จองห้องพิเศษ รพ.ราชบุรี

 

วิธีการจอง

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ ได้ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โทร 032-719600 ต่อ 1708
  • แจ้งความประสงค์ โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษ งานเวชระเบียน ห้องเบอร์ 4 
  • แจ้งความประสงค์ ทางโทรศัพท์ โทร 032-719600 ต่อ 1708
  • แจ้งความประสงค์ ที่พยาบาลประจำหอผู้ป่วย

1.กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ "ศูนย์จองห้องพิเศษ”  โทร 032-719600 ต่อ 1708 ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น.

2.กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือน ติดต่อจองได้ที่ "ศูนย์จองห้องพิเศษ” โทร 032-719600 ต่อ 1708 ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. 

3.ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ :การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง (ยกเว้น แผนกสูติกรรม จัดเรียงตามเวลาเด็กเกิด)  • ตามมติการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 19 มกราคม 2555
  • ลดเวลาการให้บริการ จาก 08.30-24.00 น.เป็น 08.30-20.30 น. ตามบันทึกข้อความ งานเวชระเบียน ที่ รบ.0032.127.3/12 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560
..................................

การเข้าพักในห้องพิเศษ

1.ผู้ป่วยต้องผ่านกระบวนการ Admit เข้าสู้หอผู้ป่วยสามัญก่อน เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจประเมินอาการของผู้ป่วยว่าสามารถรับเข้าพักในห้องพิเศษได้หรือไม่ ซึ่งการเข้าพักในห้องพิเศษ ผู้ป่วยต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อน

2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จองห้องพิเศษ จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่า ผู้ป่วย Admit อยู่ที่หอผู้ป่วยใด และเมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่ศูนย์จองห้องพิเศษจะประสานกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรับท่านเข้าพักในห้องพิเศษ

3.ท่านสามารถจองห้องพิเศษล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะได้ห้องพิเศษเลย ท่า่นต้องผ่านกระบวนการ Admit ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ก่อน และต้องมีห้องพิเศษว่างในวันนั้นๆ(ไม่มีการสำรองห้อง) โดยเรียงลำดับตามแผนกการรักษาและวันที่จองห้อง**ตามมติการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน ครั้งที่1/2555 วันที่ 19 มกราคม 2555

ศูนย์จองห้องพิเศษ 

งานเวชระเบียน ห้องเบอร์ 4 ตึกอำนวยการชั้น 1

โทร 032-719600 ต่อ 1708


.........................