28 กันยายน 2564

ผู้มีสิทธิ์ขอและหลักฐานในการขอ

 

ผู้มีสิทธิ์ขอ

 

หลักฐานในการขอ

ผู้ป่วย

 

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

คู่สมรส

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

ทะเบียนสมรส

บิดา/มารดา

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา

ทะเบียนบ้านผู้ป่วย

บุตรที่บรรลุนิติภาวะ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนบุตร

ทะเบียนบ้านบุตร

พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ(พี่/น้อง/ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ)

หนังสือมอบอำนาจ


หมายเหตุ
1.เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา 
2.กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะ 1ใบ โดยผู้ขอเป็นผู้รับรองสำเนา