วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานเวชระเบียน ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน


พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพการให้บริการเวชระเบียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2.พัฒนาคุณภาพด้านการสร้างนวตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเวชระเบียน

3.พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์จำนง/ความมุ่งหมาย

1.จัดระบบบริการเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
2.จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียนด้านบริการและวิชาการตรงตาม**สงวนสิทธิ**.................


วิสัยทัศน์เดิม ( 3กย 2553 -30 มิย 2559) 

เป็นหน่วยงานเวชระเบียนต้นแบบ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน
  2. สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน
  3. ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์
 เจตจำนง/ความมุ่งหมาย
  1. จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
  2. จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ
  3. เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
  4. ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์